Rodo

Regulamin usługi „Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF”

Rozdział 1

Informacje ogólne

 1. Kancelaria umożliwia użytkownikom skorzystanie z nieodpłatnej konsultacji umowy kredytu we frankach tj. kredytu indeksowanego do waluty CHF lub denominowanego z CHF na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies.
 1. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią dokumentów wymienionych w pkt 1 bezpośrednio na stronach serwisu, w oknie dialogowym lub pobierając dokumenty i zapisując je na dysku twardym swojego komputera.
 1. Przesłanie umowy kredytu frankowego poprzez formularz kontaktu lub wiadomość e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 1. Świadczenie usługi „Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF” (zw. dalej Usługą, Analizą) nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. Z usługi może skorzystać każdy kredytobiorca w dowolnym czasie, jeśli spełnia warunki wskazane w niniejszym regulaminie.
 1. Z usługi „Nieodpłatnej Analizy Kredytu CHF” mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy spłacają lub spłacili w całości kredyt we frankach zaciągnięty w jednym z banków:
 • mBank (daw. BRE Bank, MULTIBANK)
 • Getin Noble Bank (daw. METROBANK, DOMBANK, Noble Bank,Getin Noble)
 • Bank Millennium (daw. Millennium, Euro Bank)
 • PKO BP (daw. PKO BP, Nordea Bank)
 • Pekao SA (daw. BPH)
 • Santander Consumer Bank (daw. Santander Consumer Bank, PTF Bank)
 • BPH (daw. BPH, GE Money Bank)
 • Deutsche Bank
 • ING Bank Śląski
 • Credit Agricole (daw. Lukas Bank )
 • BOŚ
 • Raiffeisen Bank International AG (daw. Polbank EFG )
 • Santander Bank Polska (daw. Bank Zachodni BZ WBK, Kredyt Bank)
 • BNP Paribas Bank Polska (dawniej BGŻ, Fortis Bank )
 • HypoVereinsbank ( obecnie Pekao Bank Hipoteczny)
 1. Analiza wykonywana jest na podstawie otrzymanych od użytkownika dokumentów, w szczególności umowy kredytu, regulaminu oraz aneksów do umowy kredytowej, przy przyjęciu założenia, iż dokumentacja jest prawdziwa i kompletna a między kredytobiorcą a bankiem nie toczyły się wcześniej, ani nie toczą się obecnie postępowania sądowe dotyczące przedmiotowego kredytu.
 1. Realizacja usługi „Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF” odbywa się w interesie użytkownika w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 10.10.1998 r. (uchwała NRA nr 2/XVIII/98 z późn. zmianami).
 1. Celem realizacji usługi „Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF” jest:
 • przekazanie użytkownikowi podstawowych informacji, dzięki którym uzyska wiedzę o swojej sytuacji prawnej w związku z zaciągniętym kredytem powiązanym z walutą franka szwajcarskiego oraz o przysługujących kredytobiorcy środkach prawnych;
 • popularyzacja usług adwokackich jako profesjonalnych usług zawodowych podejmowanych w interesie klienta;
 • zaprezentowanie oferty kancelarii na świadczenie usługi prawnej dochodzenia roszczeń od zobowiązanego banku w związku z zaciągniętym kredytem frankowym.
 1. Analiza nie obejmuje kredytów CHF wypowiedzianych, ani kredytów, co do których toczyły się lub toczą się postępowania sądowe między kredytobiorcą a bankiem lub postępowania komornicze.  W zakresie wymienionych spraw Użytkownik może skorzystać z odpłatnej porady adwokackiej na zasadach ogólnych. Zapisów niniejszego regulaminu nie stosuje się.

Rozdział 2

Zasady poufności

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności przekazywanych danych i pewności, że trafią one do osoby właściwej, ustala się następujące kanały komunikacji w celu wykonania dla użytkownika analizy kredytu CHF:
 • osobą upoważnioną z ramienia kancelarii do przyjęcia dokumentacji bankowej jest adwokat Urszula Rajkowska, zwana dalej „Pełnomocnikiem”
 • z Pełnomocnikiem można skontaktować się w jeden z niżej podanych sposobów:

– telefonicznie pod nr tel.  513 831 091 (bezpośredni) lub  574 870 001 (sekretariat)

– mailowo na adres:

poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej kancelarii www.odfrankujemy-twojkredyt.pl dedykowany do obsługi zapytań o analizę kredytu CHF

listownie na adres siedziby głównej: Adwokat Urszula Rajkowska Kancelaria Adwokacka, ul. Braniborska 2/10/lok 203 , 53-680 Wrocław

 1. Pełnomocnik nie współpracuje z żadnymi podmiotami / pośrednikami oferującymi usługi dla frankowiczów. Jedyną możliwością uzyskania Analizy jak i powierzenia do prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankom jest bezpośredni kontakt z adwokat Urszulą Rajkowską, zgodnie z pkt. 10 niniejszego regulaminu.
 1. Pełnomocnik posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z odrębnymi przepisami, potwierdzone wpisem na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, nr wpisu WRO/ADW/1859.
 1. Pełnomocnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
 1. Pełnomocnika obowiązuje tajemnica adwokacka. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę (art. 6 ust. 1-3 ustawy Prawo o Adwokaturze)

Rozdział 3

Szczegółowe zasady świadczenia usługi

„Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF”

 1. Z usługi może skorzystać użytkownik, który ukończył 18 lat oraz:
 • zaciągnął sam lub wspólnie z innymi osobami (rodzice, małżonek, dzieci, krewni, powinowaci, osoby niespokrewnione) kredyt powiązany z walutą CHF;
 • jest spadkobiercą osoby, która zaciągnęła kredyt powiązany z walutą CHF lub / i osobą odpowiedzialną za dług spadkowy;
 • jest osobą bliską i działa w imieniu kredytobiorcy a zakres upoważnienia z uwagi na szczególne więzi osobiste nie budzi wątpliwości.
 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do istnienia / zakresu upoważnienia lub / i tożsamości osoby, która zgłosiła się po poradę, Pełnomocnik odstąpi od wykonania Analizy.
 1. Gdy powodem odstąpienia od analizy jest nienależyte umocowanie osoby działającej w imieniu kredytobiorcy, kredytobiorca, którego dokumenty bankowe dotyczą może uzyskać analizę kontaktując się osobiście z Pełnomocnikiem poprzez kanały komunikacji wskazane w niniejszym Regulaminie.
 1. W celu skorzystania z Usługi użytkownik powinien przesłać posiadaną dokumentację kredytową na adres: adw. z dopiskiem w tytule „ Analiza Kredytu CHF” lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Kancelarii.
 1. Przesyłając dokumentację, użytkownik powinien podać numer telefonu oraz adres e-mail właściwy do kontaktu. Dane kontaktowe użytkownika będą wykorzystywane tylko w celu obsługi zapytania, w tym poinformowania użytkownika o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz do przekazania użytkownikowi wyniku przeprowadzonej Analizy. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z otrzymania Nieodpłatnej Analizy Kredytu.
 1. Zalecany jest format PDF dla zeskanowanej dokumentacji oraz przesłanie pełnej, uporządkowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail.
 1. Gdy rozmiar załączników nie pozwala na przesłanie dokumentacji w jednej wiadomości, użytkownik powinien uporządkować i opisać każdą przesyłaną wiadomość poprzez wskazanie w temacie, iż wiadomość zawiera tylko część dokumentacji.  Nieopisanie dokumentacji dzielonej może znacznie wydłużyć wykonanie Analizy lub uniemożliwić jej wydanie.
 1. Na Analizę składa się wskazanie wadliwości umowy kredytu, dostępnych środków prawnych oraz korzyści, które kredytobiorca może uzyskać kierując sprawę do sądu. W przypadku analizy pozytywnej Pełnomocnik poinformuje użytkownika także o kosztach prowadzenia sprawy, w tym kosztach kancelarii (oferta kancelarii) oraz przekaże rekomendację co do dalszej ścieżki postępowania.
 1. Wyliczenie roszczeń kredytobiorcy ma charakter szacunkowy i przeprowadzane jest na podstawie parametrów otrzymanej dokumentacji kredytowej.
 1. W przypadku analizy negatywnej pkt 22 i 23 nie stosuje się a Pełnomocnik poinformuje użytkownika o przyczynach, z powodu których nie rekomenduje prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi.
 1. Wynik analizy przekazywany jest użytkownikowi mailowo lub/ i telefonicznie a obsługa dalszych zapytań –  telefonicznie lub osobiście podczas spotkania w biurze kancelarii.
 1. Analiza wykonywana jest w terminach ogłaszanych co miesiąc na stronie głównej serwisu kancelarii odfrankujemy-twojkredyt.pl. Pełnomocnik dołoży starań, by czas oczekiwania nie przekroczył 14 dni.
 1. Analiza nie może być rozpowszechniana przez użytkownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez nieokreślona grupę osób (internet, portale, fora itp.). Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za skutki udostępnienia opinii z naruszeniem niniejszego zapisu.
 1. Analiza przygotowana jest w oparciu o przesłane dokumenty, stan orzecznictwa sądowego, wiedzy i doświadczenia procesowego Pełnomocnika na dzień jej sporządzenia.
 1. Analiza nie stanowi dokumentu urzędowego ani treści pozwu, który zostałby złożony w sprawie. Analiza ma charakter informacyjny i zaprezentowana jest w taki sposób, by była zrozumiała dla odbiorcy niebędącego prawnikiem.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

 1. Pełnomocnik informuje a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż na prowadzenie sprawy sądowej składa się szereg czynności faktycznych i procesowych. W szczególności na prowadzenie sprawy bankowej w I instancji składają się następujące czynności:
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji do procesu, w tym uzyskanie zaświadczeń z banku
 • wyliczenie i zgłoszenie roszczeń kredytobiorcy w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348 z późn. zm).
 • opracowanie pozwu, tj. zakreślenie stanu faktycznego sprawy w związku z przyjętą koncepcją pozwu oraz przygotowanie argumentacji prawnej adekwatnej do danej sprawy (pozwy w kancelarii opracowywane są indywidualnie i  liczą ok. 40 – 280 stron w zależności od  typu kredytu i stopnia  skomplikowania sprawy)
 • prowadzenie sprawy sądowej tj. uczestnictwo pełnomocnika w posiedzeniach i rozprawach, zgłaszanie twierdzeń, wniosków dowodowych oraz wypowiadanie się co do twierdzeń, wniosków i zarzutów strony przeciwnej (banku), podnoszenie zarzutów (w tym do opinii biegłych), przygotowywanie pism procesowych,  wykonywanie zobowiązań Sądu, rozszerzanie i przekształcanie powództwa według stanu sprawy, interpretowanie przepisów prawa i przygotowanie argumentacji prawnej z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny prawniczej, monitorowanie zmian orzecznictwa.
 1. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podjęte w oparciu o treść Analizy samodzielnie przez Użytkownika lub inne osoby, którym użytkownik udostępnił treść Analizy.
 1. Usługa Nieodpłatnej Analizy Kredytu CHF ma charakter popularyzatorski. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie analizy, wydanie analizy określonej treści lub wydanie analizy w określonej formie. Kancelaria  zastrzega zaprzestanie świadczenia usługi w każdym czasie bez podania przyczyny.

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Urszula Rajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Urszula Rajkowska,  ul. Braniborska 2/10/lok 203 , 53-680 Wrocław, NIP: 773-241-70-22, REGON: 366559672, adres e-mail:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (zwanym dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można skontaktować się:

•         telefonicznie +48 513 831 091

•         za pomocą poczty elektronicznej e-mail:

•         za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej kancelarii a także przy użyciu numerów telefonu i adresów poczty e-mail które zostały wskazane na stronie internetowej kancelarii jako właściwe do kontaktu

•         listownie na adres korespondencyjny (siedziba główna): Adwokat Urszula Rajkowska Kancelaria Adwokacka, ul. Braniborska 2/10/lok 203 , 53-680 Wrocław

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane przekazane przez użytkowników poprzez kanały komunikacji elektronicznej lub tradycyjnej.

W celu umożliwienia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail Administrator wykorzystuje dane identyfikujące podane przez użytkownika, w tym imię i nazwisko, nick, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, podpis przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika.

W celu realizacji usługi Nieodpłatna Analiza Kredytu CHF.  Administrator wykorzystuje dane identyfikujące podane przez użytkownika, w tym imię i nazwisko, nick, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, podpis przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika a także dane wskazane w Umowie kredytowej przesłanej do Analizy, w szczególności  imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane liczbowe (parametry umowy kredytu).

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Administrator wykorzystuje dane identyfikujące podane przez użytkownika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o wykształceniu i zatrudnieniu. Zakres przetwarzania danych osobowych każdorazowo określa ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

W celu świadczenia usług prawnych Administrator wykorzystuje dane identyfikujące podane przez klienta przy zleceniu usługi, dane przekazywane przez klienta w trakcie realizacji umowy oraz dane uzyskane od innych osób w trakcie i w związku z realizacją zlecenia (np. od strony przeciwnej, sądu, itp.). Rodzaj przetwarzanych danych osobowych każdorazowo określa umowa o obsługę prawną (zlecenie adwokackie) zawierana między Administratorem a Klientem.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Dane osobowe użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przetwarzane są jedynie dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe udostępnione przez użytkownika serwisu będą przetwarzane w celu:

•         udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail oraz wykonania usługi Nieodpłatna Analiza Umowy Kredytu CHF. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, wykonanie oferowanej usługi, nawiązanie współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).

•         przesłania oferty kancelarii. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

•         przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

•         świadczenia usług prawnych. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług prawnych, cel i podstawę przetwarzania danych osobowych każdorazowo określa umowa o obsługę prawną (zlecenie adwokackie).

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych

Skorzystanie z formularza kontaktowego, przesłanie wiadomości e-mail, zamówienie subskrypcji newslettera lub oferty usług kancelarii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne do obsługi zgłoszenia użytkownika tj. odpowiedzi na zadane pytanie, wykonania usługi Nieodpłatnej Analizy Kredytu CHF, przesłania newslettera lub udziału użytkownika w procesie rekrutacji.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Pozyskane za pośrednictwem serwisu dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania wskazanego w niniejszej Polityce Prywatności.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu lub zgłoszenia żądania usunięcia danych.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do momentu ustania interesu lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody w celu rekrutacji , dane będą przetwarzane do  zakończenia procesu rekrutacji w związku, z którą zostały przekazane Administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

1)      Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane następującym podmiotom:

•         pracownikom i podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej oraz obsługi otrzymywanych od użytkowników zapytań za pośrednictwem serwisu (e-mail, formularz kontaktowy, telefon),

•         podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;

•       podmiotom zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora  obsługą  księgową i rachunkową;

•       organom władzy publicznej, jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa

2)      Dane osobowe użytkowników nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługują następujące  prawa:

•        prawo dostępu do jego danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. UODO oraz art. 15 RODO

•        prawo sprostowania jego danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 UODO oraz art. 16 RODO

•       prawo usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO

•       prawo ograniczenia jego danych, zgodnie z art. 18 RODO

•       prawo przeniesienia jego danych, zgodnie z art. 20 RODO

•       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO

W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności

Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Serwisy zewnętrzne

Na stronie internetowej kancelarii znajdują się linki do treści zamieszczonych na serwisach prowadzonych przez inne podmioty.  Regulaminy korzystania z serwisów zewnętrznych i polityki prywatności dostępne są na stronach, do których odsyłają zamieszczone przez kancelarię linki. ul. Braniborska 2/10/lok 203 , 53-680 Wrocław

  Kancelaria stosuje pliki cookies, które służą do korzystania ze stron internetowych serwisu.  Stosowane przez nas pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzenia użytkownika.2.  Pliki cookies nie zawierają i nie pozyskują danych osobowych użytkowników. Do polityki cookies nie mają zastosowania przepisy RODO. Obowiązek informacyjny w zakresie stosowania „ciasteczek” wykonywany jest w trybie art. 173 ustawy ustawie Prawo telekomunikacyjne.3.  Pliki cookies („ciasteczka’) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis do urządzenia użytkownika (komputer, telefon, tablet) i przechowywane na tym urządzeniu.4.   Pliki cookies są stosowane w celu dostosowania witryny do preferencji użytkowników, a także w celach statystycznych. Dzięki plikom cookies możemy poprawić funkcjonalność strony oraz zwiększyć użyteczność jej zasobów. Pliki cookies stosowane są także w celu utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu użytkownik korzysta z serwisu w sposób niezakłócony (nie musi wpisywać na każdej stronie identyfikatorów logowania).5.  Podmiotem zamieszczającym pliki cookies (cookies wewnętrzne) na urządzeniu użytkownika oraz posiadającym do nich dostęp jest operator serwisu – Kancelaria Adwokacka Urszula Rajkowska ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław (operator).6.      W ramach serwisu kancelaria-rajkowska.pl stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.7.     Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki związane z sesją usprawniają proces korzystania z serwisu podczas „sesji”, czyli pobytu na stronie, np. ułatwiają  nawigację, umożliwiają dostosowanie preferencji związanych z korzystaniem ze strony, zapamiętują użytkowników zalogowanych.8.     Stałe pliki cookies to pliki, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są przechowywane w celu określenia, którzy użytkownicy przeglądają stronę po raz pierwszy a którzy powracają.9.    W ramach serwisu stosujemy także pliki cookies dostarczone przez Google Analytics (cookies zewnętrzne), zgodnie z polityką Google, z którą można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/key-terms?gl=pl#toc-terms-cookies. Więcej informacji:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US. Informacje wygenerowane przez google cookies odnośnie korzystania przez użytkowników z serwisu są przechowywane na serwerach Google znajdujących się w USA. Google wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych służących monitorowaniu aktywności użytkowników na stronach serwisu i opracowywaniu na tej podstawie raportów, dzięki, którym możemy dostosować publikowane treści do zainteresowań i preferencji użytkowników odwiedzających serwis kancelarii.10.  Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać za każdym razem informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie, zgodnie z regulaminem danej przeglądarki.11.  Informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach a także o możliwość usunięcia plików cookie z dysku dostępne są w ustawieniach przeglądarki, np.Google ChromeMenu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i inne dane witryn12.  Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.