Frankowicze 2022

Frankowicze 2022 – najnowsze wiadomości

Frankowicze w 2022 roku mogą liczyć na dalszą kontynuację pozytywnego orzecznictwa w Polskich Sądach, w których padną kolejne frankowe rekordy. W ciągu ostatniego półrocza do wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 13 tys spraw frankowych. Wraz z kolejnymi pozytywnym orzeczeniami Sądów, ta liczba zwiększy się w pierwszym półroczu 2022 roku. Oprócz tego w 2022 Frankowicze mogą także spodziewać się rozstrzygnięcia kwestii bezumownego korzystania z kapitału, której niczym ostatniej deski ratunku próbują chwytać się banki. W artykule podsumujemy także orzecznictwo w sprawach frankowych z roku 2021, który był dla Frankowiczów kolejnym przełomowym rokiem i podzielimy się naszymi przewidywaniami na rok 2022.

Aktualizacja: 28 kwietnia 2022 roku, Sąd Najwyższy uznał, że jednostronne orzeczenie przez bank kursu waluty obcej, bez odniesienia do naturalnych kryteriów jest sprzeczne z naturą prawną kredytu. Oznacza to, że umowę można uznać za nieważną, także powołując się na ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie tylko poprzez podniesienia zarzutu występowania w umowie niedozwolonych klauzul. Taka decyzja Sądu Najwyższego, potwierdza, że o unieważnienie kredytu mogą ubiegać się nie tylko Frankowicze ze statusem konsumenta, ale także przedsiębiorcy Frankowi (osoby z kredytem we frankach, na działalność gospodarczą). O ile Frankowicze z kredytem hipotecznym wygrywają ponad 95 % spraw, o tyle przedsiębiorcy, byli do tej pory w o wiele gorszej sytuacji.

Frankowicze 2022 najnowsze wiadomości — wyrok TSUE z 08.09.2022 r.

Wyrok TSUE z 8 wrzesnia 2022 roku jest kontynuacją spotkania Trybunału w marcu 2022 roku. Trybunał miał wtedy rozpatrzyć trzy sprawy o sygnaturach: C-80/21, C-81/21, C-82/21, ale do procesu postanowiły dołączyć i przedstawić swoje stanowisko następujące podmioty: Komisja Europejska, rząd hiszpański, rząd polski, które postanowiły poprzeć punkt widzenia Frankowiczów. W wyniku przedstawienia nowych faktów TSUE postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji i dać sobie czas na rozstrzygnięcie sporu, jak się okazało do września 2022 roku.

Wyrok TSUE z 8 września 2022 roku jest bardzo korzystny dla Frankowiczów. Przeanalizujmy, jak wyglądały odpowiedzi TSUE na poszczególne zadane mu pytania:

Sygnatura C-80/21, TSUE zadano dwa pytania. Pierwsze, czy Sąd krajowy może nie stwierdzić nieważności umowy oraz drugie, czy jeżeli Frankowicz osiągnie porozumienie z bankiem, to czy zapisy umowy, można zmienić bez potrzeby jej rozwiązywania.
Sygnatura C-81/21, TSUE zadano pytanie, czy do umowy kredytu frankowego, można dodać tzw. zapis dyspozytywnym (względnie wiążącym). Chodzi tutaj o taką zmianę treści umowy, by mogłaby być ona znowu ważna w świetle przepisów prawa i nie mogła zostać unieważniona.
Sygnatura C-82/21, TSUE zadano pytanie, czy termin dziesięcioletniego przedawnienia biegnie od dnia wypłaty każdej raty, czy od dnia zdobycia wiedzy, że umowa jest nieprawidłowo skonstruowana (pozwania banku).

W odpowiedzi na zadane pytanie, TSUE odpowiedziało, że umowa zawierająca niedozwolone zapisy (praktycznie wszystkie umowy frankowe), nie może zostać “naprawiona” przez zmianę tych zapisów, tylko musi zostać całkowicie anulowana. Wytrąca to kolejny argument bankom, które próbowały utrzymać umowy w mocy poprzez zamianę kursu wymiany CHF do PLN na średni kurs NBP. Jedynym wyjątkiem na zmianę zapisów w umowie jest zgoda konsumenta na ingerencję w umowę — co zostawia otwartą furtkę do odfrankowienia kredytu. TSUE ustaliło także, że termin przedawnienia liczony jest od momentu, gdy konsument dowiedział się, że jego kredyt jest nieważny i np. złożył w tej sprawie reklamację do banku.

Frankowicze 2022 najnowsze wiadomości

Frankowicze 2021 – wyroki Sądów

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16.02.2021 r. uznał teorię dwóch kondykcji za zasadną. Oznacza to, że roszczenia banku i Frankowicza, w przypadku anulowania kredytu frankowego są od siebie niezależne, tzn. najpierw Frankowicz otrzymuje od banku wszystkie wpłacone raty, a następnie bank występuje o zwrot wypłaconego w dniu wypłaty kredytu kapitału (bez odsetek i prowizji, ze względu na nieważność umowy). W obawie przed tym wyrokiem i dużą stratą, jaką mogą ponieść, banki podnoszą kwestię roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 29 kwietnia 2021 roku wskazał Sąd Najwyższy jako ten właściwy do wskazania, od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń banku i wskazał jakie skutki wiąże ze sobą nieważność umowy. TSUE orzekło również, że nieuczciwego zapisu umowy, nie można zamienić aneksem.

Mimo nadziej pokładanych w ostateczne rozstrzygnięcie sporu frankowego przez Sąd Najwyższy, Frankowicze nie doczekali się jednoznacznego orzeczenia. Sąd Najwyższy skupił się na własnych problemach i skierował pytania do TSUE wynikające z konfliktu pomiędzy starymi a nowymi Sędziami Trybunału. Mimo braku rozstrzygnięć w tej sprawie, prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska, zachęciła Sądy Powszechne do wykorzystywania własnego doświadczenia do rozstrzygania sporów frankowych i wyznaczyła kolejny termin zebrania się Izby Cywilnej w przyszłym roku.

Kolejny, bardzo ważny wyrok TSUE, zapadł 18 listopada 2021 roku. Trybunał po raz kolejny wskazał, że mechanizm indeksacji, który jest zawarty w umowie frankowej, powinien być mechanizmem przejrzystym, tak aby na jego podstawie konsument sam mógł określić kurs waluty, a nie robił to jednostronnie bank. Tak jak to miało miejsce w kredytach frankowych i co zostało już wcześniej uznane za niedozwolony zapis. Potwierdził także, że nieuczciwej klauzuli nie można zastąpić nową, nawet jeżeli zgadzają się na nią obie strony, czym wytrącił z rąk niektórych banków argument o zastępowaniu tabel kursowych średnim kursem NBP.

Frankowicze 2022 – czy będą nowe Ugody banków z Frankowiczami

Frankowicze w 2022 roku nie powinni spodziewać się nowych propozycji ugód ze strony banków. Banki, które były zainteresowane zawieraniem ugód, już podjęły zdecydowane kroki w tej sprawie. Ugody banków z Frankowiczami, okazały się jednak korzystne przede wszystkim dla banków. W kwestii ugód banki proponują przewalutowanie kredytu z frankowego na złotowy i zastąpienie stawki LIBOR3M stawką WIBOR3M. Niesie to w sobie dwa zagrożenia. Po pierwsze podczas przewalutowania zmianie ulega marża banku, której wzrost niesie ze sobą odczuwalne skutki. Drugim zagrożeniem jest szybko rosnąca stopa procentowa WIBOR3M, której nagły wzrost w przyszłym roku może sprawić, że osoby po konwersji kredytu mogą płacić taką samą ratę, jak przed jego konwersją Więcej o tym można poczytać w artykule: ugody banków z Frankowiczami. Ugody nie cieszyły się dużym powodzeniem wśród klientów banków i w dużym stopniu były proponowane osobom, które już pozwały bank.

Frankowicze 2022 – co z opłatą za bezumowne korzystanie z kapitału

Frankowicze w 2022 roku nie powinni obawiać się pozwów o bezumowne korzystanie z kapitału. Mimo dużego medialnego szumu, jaki wokół tego tematu robiły banki, w grudniu 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie na ponad 30 tysięcy wszystkich spraw frankowych, zaledwie 5 było skierowanych przeciwko Frankowiczom. Banki w swoich pozwach, próbują dowodzić, że skoro Frankowicz w przypadku unieważnienia kredytu we frankach, nie musi oddawać nic więcej niż wypłaconą kwotę kredytu (bez odsetek i prowizji), to bankowi należy się swoiste „odszkodowanie” za to, że nie mógł w tym czasie wykorzystywać kapitału, jaki przeznaczył na wypłatę kredytu.

Takie podejście rodzi jednak kilka absurdów. Po pierwsze to bank jest odpowiedzialny, za niewłaściwe skonstruowanie umowy, więc próba obarczenia klienta kosztami za bezumowne korzystanie z kapitału, sprawiałaby, że to konsument ponosiłby konsekwencje nieprawidłowo skonstruowanej umowy, a nie bank, który ją sporządził, co łamie przepisy ochrony konsumenta. Podobnie na sprawę zapatrują się Polskie Sądy, które wspierają się przepisami kodeksu cywilnego i orzecznictwa TSUE. Np. dnia 20 października 2021 roku wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, stwierdził, że kredytobiorców przed pozwaniem przez bank chroni status konsumenta w rozumieniu prawa unijnego.

Po drugie przecież bank również korzystał w tym czasie z kapitału Frankowicza, pobierając od niego zawyżone raty, a z kapitału banku raczej korzystał bezpośrednio deweloper. Sprawa Frankowiczów może się wyjaśnić już w 2022 roku, ponieważ jeden z nich, chcąc walczyć z medialną akcję banków, sam pozwał bank o bezumowne korzystanie z kapitału i czeka na wyrok w tej sprawie.

Ponadto obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest sprawdzenie, czy banki nie wywierają na konsumentach presji w sprawie ugód, strasząc ich  żądaniami o opłatę za bezumowne korzystanie z kapitału. UOKiK już wcześniej wyraził swoje stanowisko, z którego jasno wynika, że bankom nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za udostępnianie konsumentom kapitału. (Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału — czy jest się czego obawiać).

Czego Frankowicze spodziewają się w 2022 roku? Rekordy, rekordy i jeszcze raz rekordy

W Sądzie Okręgowym w Warszawie znajduje się obecnie ponad 30 tysięcy spraw frankowych, z czego ostatnie 13 tys wpłynęło w ciągu ostatniego półrocza. Daje to imponującą średnią, ponad tysiąca spraw na jednego Sędziego znajdującego się w warszawskim wydziel frankowym. Rosnące raty kredytów, bierność Sądu Najwyższego oraz pozytywne orzecznictwo Sądów, uaktywniły Frankowiczów, którzy masowo ruszyli pozywać banki. Trend ten będzie widoczny jeszcze silniej w 2022 roku, kiedy Frankowicze w Sądach zaczną ustanawiać kolejne rekordy.

W 2022 roku Frankowicze doświadczą także zmiany wskaźnika LIBOR CHF na SARON. Zmiany mają następować automatycznie, co już zostało zaskarżone przez Frankowiczów do TSUE. W skardze podaje się argumenty, że ingeruje to w umowy bez zgody konsumenta, oraz że ciężko będzie ustalić jak będzie zachowywał się wskaźnik SARON i czy nie będzie on kolejnym problemem dla Frankowiczów.

W 2022 roku nic nie wskazuje na masowe zawieranie ugód przez Frankowiczy. Przodujący w tym względzie bank PKO BP miał pod koniec roku około 18 tysięcy rozpoczętych mediacji, co znacząco odbiegło od przewidywań banku. Paradoksalnie mogło się nawet okazać, że proponowane ugody były impulsem dla części Frankowiczów, żeby pozwać bank.

Frankowicze 2022 - co zrobić z kredytem frankowym

Frankowicze w 2022 roku powinni w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i pozwać bank o odfrankowienie lub anulowanie kredytu frankowego. Z każdym kolejnym rokiem starty Frankowiczów są coraz większe, ze względu na rosnący kurs CHF. Na razie na horyzoncie nie ma jednak „ostatecznego” orzeczenia Sądu Najwyższego ani żadnej odgórnej regulującej sprawę Frankowiczów ustawy i każdy klient musi indywidualnie zadbać o swój interes. Frankowiczom, może w tym pomóc kancelaria prawna. Jeżeli chcesz podjąć kroki dążące do pozbycia się kredytu we frankach raz na zawsze, skorzystaj z formularza znajdującego się na dole strony lub na stronie głównej.

Jeżeli masz już spłacony kredyt we frankach, pamiętaj, że także możesz pozwać bank i odzyskać nadpłacone raty.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM